םינושה הדימלה יבלשב יגשומה יופימב שומישה 
-
םינושה האירקה יבלשב תיגשומה הפמב שומישה .1 
-
:טסקטה תאירק םרט 1.1 
.ולש םידקמה ןוגראה לש יוביע ןיעכ טסקטה תאירק םרט יופימ תריציב תוארל ןתינ
,םייטנבלר םיגשומ רוריעל שיש תובישחה תא השיגדמ ,(Ausubel, 1968) לבוזוא לש הדימלה תיירואית 
טסקטה תאירק תא םידקהל לוכיה רחא עדימ .טסקטהמ םישדח םיגשומ תעמטהל ןגוע שמשל םילוכיה 
.(Top Level Structure) טסקטה לש יללכה ונוגריא יוליג אוה ותדימלב עייסלו 
:םייזכרמ םידיקפת ינש שי םידקמה ןוגריאלש ,ןאכמ 
םע רושיקל סיסבכ (Knowledge Activation) ולש םדוקה יטנבלרה עדיה תא ררועל ארוקל רוזעל .1 
.שדחה רמוחה 
.האירקה םרט ונוגריא ךרד תאו טסקטה הנבמ תא תולגל ארוקל עייסל .
הפמה תועצמאב ןוידה טסקטה תאירק ינפל םידימלתה םע ןוידל סיסבכ םג תיגשומ הפמב רזעיהל ןתינ
םירשקה תא ןיבהל ,טסקטה לש םייזכרמה םיגשומל רושקה םדוק עדי תולעהל םידימלתל רשפאמ
ןויע ,ןכ ומכ .טסקטה הנבמ לע דומעלו ,שדחה טסקטה לש םיירקיעה םיגשומה ןיב םיירשפאה םייגולה
תא ןיבהל השק היהי םהידעלבש ,עדי ירעפ םילשהל דמולל רשפאמ ,טסקטה תאירק םרט תיגשומה הפמב
תא לבקל לוכי אוהו ,וינפב םיגצומ דמולל םירכומ ויה אלש ,םיבושחו םישדח םיגשומ .שדחה טסקטה
ךלהמב ,ןכמ רחאל .רתויש המכ דע וניבהלו טסקטב ןייעל לגוסמ תויהל ידכ תיברימה היצמרופניאה
טסקטה םע ולש שגפמה תרזעב ותוא קזחיו ינושארה עדיה תא הבעי דמולה ,האירקה
.(1996 ,ןתנו יקסנימזוק)
םינפמה םיטפשמ ,בל תמושת תכשומ תרתוכ :ןוגכ ,תונוש תורוצ תויהל תולוכי םידקמה ןוגריאל 
הטודקנא ,תיטנבלר הדגא ,ריצקת ומכ ילאוטסקט םדקמ וא ,םגתפ ,הפמ ,רויא ,עודי רחא ידומיל רמוחל 
לש ןתגצהו תומייק תומיכס לש ןתבחרה רשפאמ םימידקמ םינגראמ לש הז ןווגמ .ירוטסיה רוקמו 
.תונווגמו תונוש םיכרדב תושדח תומיכס 
.םכולהיתל שרדנה ילטנמה ץמאמה תמר לש םילוקיש ךותמ יבקנ םימידקמה םינגראמה לש םתבצה רדס 
ילטנמ ץמאמ םיכירצמה םיילטנמ םייוריג ובצוי הליחת :דבכה לא לקהמ ללכ-ךרדב אוה רודיסה ןורקיע 
(Heimlich & Pittelman, 1986) ןמלטיפו ךילמייה .רתוי ךומנ ץמאמ םישרודה םינגראמה ובצוי הגרדהבו ,רכינ 
לש ודיקפת תשחמהל (assimilation encoding theory) העמטה גשומה תא ועיצה (Mayer, 1979) רייאמו -
תישענ טסקטבש שדחה עדיה םע ארוקה לש םדוקה עדיה לש העמטהה ,םתעדל .םידקמה ןוגריאה 
.ןוכנ שומיש הב השענו הדימב הדימלה תואצות לע העיפשמה איהו ,םידקמה ןוגריאה תועצמאב 
:םימידקמה םינגראמב םישמתשמשכ תונורקע המכב בשחתהל שיש שיגדמ רייאמ 
,םידקמה ןוגריאב שומישב תויורשפאה ןווגימ ךותמ ,ןכלו .דמול לכל םיאתמ םידקמ ןוגריא לכ אל .1 
.םייוסמה ארוקה/דימלתה רובע רתויב םיאתמה תא רוחבל שי 
ןהו ללוכ אוהש תילולימה היצמרופניאה תניחבמ ןה רצק תויהל בייח םידקמה ןוגריאה .2 
.(גציימ אוהש טסקטה ךרואל סחיב) תיתוזחה היצמרופניאה תניחבמ 
.טסקטה םע ארוקה לש שגפימה ינפל גצוי םידקמה ןוגריאהש יוצר .3 
.טסקטבש לש םיירקיעה ןינעה ידקומלו תיזכרמה היצמרופניאל ןווכמ תויהל בייח םידקמה ןוגריאה .4 
.טסקטבש םינושה םיטנמלאה ןיב םיסחיה תא גיצי םידקמה ןוגריאה .5 
םיליבקמ האירקה םרט בלשב תגצומה תיגשומה הפמה תונורקעש ,רמול ןתינ הגצוהש הריקסה ךמס לע 
דחא לאכ האירקה םרט בלשב תיגשומ הפמל סחייתהל רשפא ןכלו .םידקמה ןוגריאב שומישה תונורקעל 
.םידקמ ןוגריא לש םיגוסהמ 
תיגשומה הפמה לשו ,דחמ םידקמה ןוגריאה לש םינייפאמה וגצוי הבש הלבט גצות ,הלבקהה תשחמהל 
.ךדיאמ ,האירקה םרט בלשב תגצומה 
-
 
-
לככ הומכ האירקה םרט בלשב תגצומה תיגשומה הפמהש ןועטל לכונ ,ליעל הגצוהש הלבטה ךמס לע 
.תידוחייה התמורת תא ןיבנש בושחו ,םידקמ ןוגריא 
.שדחה טסקטה םע םהלש תודדומתהה ךלהמב םידמולה לע הלקמ תיפארגה התרוצ .1 
תנבה לע הלקמש הדבוע ,םייזכרמה םיגשומה ןיב םיירוטיר-םייגולה םירשקה תא הגיצמ איה .2 
.טסקטה לש יגולה הנבמה 
.טסקטה תא דומללו אורקל היצביטומ וב תררועמו ,ארוקה תא תכשומ התרוצ .3 
ול המיאתמה ךרדה לע טילחי דמלמהו ,האירקה םרט הפמב שומישל תונווגמו תובר תויורשפא ןנשי 
םינבלמ םנשי ,רושיקה תולימו ןכותה יגשומ תא קר תללוכה ,הרסח הפמ גיצהל ןתינ ,לשמל .וידמוללו 
רשפא .הפמה ךותמ ול שיש עדימה ךמס לע םתוא םילשהל שרדנ דמולהו ,םיקיר םה ךא ,הנבמה יגשומל 
םיעיפומה םילוגיעב ןכותה יגשומ תא םילשהל שיו ,םנשי הנבמה יגשומש אלא ,הרסח תיגשומ הפמ גיצהל 
לעה גשומ תא קר תללוכה הפמ גיצהל רשפאו ,רושיקה תולימ אלל ,האלמ הפמ גיצהל רשפא .הפמב םיקיר 
ולביקש עדימה ךמס לע תיגשומ הפמ םמצעב רוציל םידימלתמ שקבל איה תרחא ישוק תמר .טסקטה לש 
.תרתוכהמ 
 
האירקה ידכ ךות תיגשומה הפמב שומישה .1.2 
,דמלנה טסקטה לש םיירקיעה םיטרפב דקמתהל דמולל רזוע ,האירקה ידכ ךות תיגשומה הפמב שומישה
,הז בלשב דמולה ידיב תאצמנה הפמה .דועו םרשקה ךותמ םילימ ןיבהל ,ירוטר-יגולה והנבמ תא תוארל
האירקה ךלהמב .האירקה םרט דוע ומצע דימלתה ידי-לע וא (הרומ) החמומ ידי-לע תונביהל הלוכי
םיגשומה תא קדוב אוה .האירקה םרט בלשב הלעהש תורעשהה תא הפנמו ששואמ ,תמעמ דימלתה
הפמה תא ביחרהל לוכי אוה ןכו ,םהיניב םירשקה תא ררבמ ,םירורב אלו םישדח םיגשומ ןיבמ ,הפמב
הפמ תויהל הלוכי ,הרומה ידי-לע דמולל תנתינה הפמ .(םישדח/םיפסונ םיגשומ ףיסוהל) רציש תינושארה
םיכיישה םיגשומה אלל ךא ,תוינבמה וא/ו תוינכותה ,תוינרוצה תוינבתה לכ תא תללוכה הפמ) "תיקלח"
לכ אלל הפמ) "הרסח" הפמ תתל ןתינ ןכ .האירקה ידכ ךות הפמה תא םילשהל בייח היהי דמולהו ,(ןהל
ידכ ךות הפמה תא םילשהל בייח היהי דמולה ,ןאכ םג .(תוינרוצה תוינבתה לכ אלל וא ,תולוכשאה
הפמ םישלח םידמול ינפב גיצהל ,לשמל .םינושה םידמולה תמרל תופמה תא םיאתהל ןתינ .האירקה
רזע יעצמאו תוסחייתהל תרגסמ םרובע שמשת הפמה ,האירקה ידכ ךותו ,טסקטה תאירק ינפל המלש
תופמ ,רקיעב ,םהינפב גיצהלו ,םהלש ישיאה עדיב רזעיהל ןתינ ,רתוי םיחילצמ םידמולל .הנבהל
תמרל םאתהב ,הלש תואלמה תדימו התרוצ תא ,הפמה יפוא תא םיאתהל ךירצ הרומה ."תורסח"
.ולש הארוה-הדימלה תורטמל םאתהבו ,וידימלת
יכרדו תיגשומה הפמה לש הייפוא לע העפשה הנשי ,ולש תעדה םוחתו ותובכרומ תדימ ,טסקטה יפואל םג
.םידמולה ינפב התגצה
 
האירקה רתב בלשב תיגשומה הפמב שומישה .1.3 
תרטמ ,ללכ ךרדב .דימלתה ידי-לע וא הרומ /החמומ ידי-לע וא תונביהל ןכ םג הלוכי הז בלשב הפמה 
ידי-לע שדחה טסקטה לש הנבהה תדימ תא קודבל הדעונ ,האירקה רחאל תיגשומ הפמב שומישה
םיטסקט המכ לש גוזימל ,טסקטל םוכיס תביתכל סיסב תווהל הלוכי הז בלשב הפמ .ותמנפהו ,דימלתה
הפמב רזעיהל לוכי דמולה ,הז בלשב .תולאשל תובושת תביתכל ליעי יעצמאכו ,(הדובע תביתכ לש הלטמב)
סיסבה איה תעכו ,טסקטה לש הדימלה ךלהמב ודי-לע התבועו ,טסקטה תאירק םרט וינפב הגצוהש
.וילע וליטהש תולטמל םאתהב ,טסקטל "תיפוס" תוסחייתהל
"תובושת תביתכו תולאשה תאירקל סיסבכ הפמה"-ל רבעמ
ישאר  ךסמל רבעמ