ראשיפתח דבר

 

פתח דבר

מסמך זה נכתב באגף לחינוך יסודי בתיאום עם המינהל למדע ולטכנולוגיה והאגף לתכנון ופיתוח תכניות לימודים והוא עוסק בלמידה בסביבה מתוקשבת בבית-הספר היסודי. הוא מגדיר מטרות חינוכיות, עקרונות פדגוגיים ואת ההישגים הנדרשים מהתלמידים. המטרות, העקרונות הפדגוגיים וההישגים הנדרשים ינחו את המורים בבואם לתכנן תהליכי הוראה, למידה והערכה בסביבה מתוקשבת, וידריך אותם כיצד לבנות את הסביבה הלימודית ולהתאים פעילויות ותוכני לימוד.

התפיסה החינוכית והישגים הנדרשים נגזרים ממדיניות משרד החינוך כפי שזו באה לידי ביטוי בחוזר מנכ"ל תשס/7 (ב) מחודש מרס 2000, ובהתאם להמלצות הוועדה להגדרת מדיניות התקשוב במערכת החינוך, מדצמבר 2002. מדיניות זו מגדירה את מיומנויות המחשב והטיפול במידע כחלק ממיומנויות היסוד הנדרשות מכל בוגר בית-ספר יסודי במדינת ישראל.

אי לכך, המחלקה לסביבות למידה עתירות מידע שבאגף לחינוך יסודי רואה לנכון להבהיר כיצד יש לנהוג על סמך מדיניות זו בכל הנוגע לתכנון ההוראה ולאופן הלמידה בסביבה מתוקשבת בבית-הספר היסודי בתחומים אלו:

סביבה לימודית
סביבה לימודית עתירת טכנולוגיה, המזמנת למידה אחרת בתוך הכיתה עצמה, וכן פותחת אפשרויות ללמידה מרחוק - לעבודה מהבית, לשימוש במאגרי מידע אינטרנטיים ולתקשורת חוץ-בית-ספרית במהלך יום הלימודים. להלן (חלק א', סעיף 3) הגדרת מאפייני הסביבה המתוקשבת, רכיביה החיוניים ודרכי הארגון והפעולה בתוכה.
תפקיד המורה
המסמך עוסק במאפיינים המיוחדים של תפקידי המורה בסביבות למידה מתוקשבות בתחומים אלה: ארגון הסביבה הלימודית והתאמתה לצורכי הלומד ולמטרות; חינוך לערכים ולהתנהגות נאותה; קידום הלמידה ורכישת דעת; לתכנון והערכה.
סטנדרטים
ההישגים מוגדרים כיעדים שאליהם יש להגיע בסיום בית-הספר היסודי. אלה מהווים חלק בלתי נפרד ממסמך זה ועל-פיהם יש לתכנן את ההוראה ולגבש את דרכי ההערכה.

המסמך כולל שלושה חלקים: החלק הראשון עוסק במדיניות הכוללת תפיסה, עקרונות פדגוגיים, הגדרת מאפייני הסביבה ותפקיד המורה בתוכה; החלק השני מגדיר את ההישגים הנדרשים מהתלמידים בתחום המחשב ובתחום הטיפול במידע; החלק השלישי מציג מודל תהליכי לטיפול במידע.לאן מכאן?
לדף הבא בסדר ה-"ליניארי" של המסמך
חזרה לדף האחרון אותו קראתם
לתוכן הענינים של המסמך