מודלהשלבים במודלקריאת מקורות, ניתוח מידע

 


שלב 4: קריאת המקורות, ניתוח והערכה של המידע

מהלך הפעילות של הלומדים
ניתוח הנתונים שנאספו באמצעות תצפית, ריאיון וכו' וזיהוי קשרים אפשריים ביניהם.
קריאה ביקורתית ומעמיקה תוך:
זיהוי רעיונות, מושגים, טענות מרכזיות והקשרים ביניהם.
זיהוי נושאים ומושגים שאינם ברורים.
זיהוי נקודת המבט של הכותב - עובדה, דעה, שכנוע.
בחינת אמינות המידע על-ידי השוואתו עם ידע קודם או מקורות מידע נוספים.
הערכת האיכות ומידת ההתאמה של המקורות, ובמידת הצורך - בחירה נוספת מתוכם.
רישום וריכוז המידע מתוך המקורות:
סימון משפטים חשובים.
תמצות.
העתקה של תמונות או קטעים חשובים.
הוספת הערות.
ארגון המידע שנאסף - בטבלה, בתיקיות, במסד-נתונים, ברשימת נושאים מקושרת, באופן שיאפשר המשך העבודה ושיתוף פעולה בעבודת צוות.
שמירת הנתונים הביבליוגרפיים של המקורות ומתן הסבר על תוכנם לצורך שימוש עתידי.
סקירת החומרים שנאספו לקראת המשך העבודה (האם חסר חומר, איזה חומר חסר, האם יש חומר מיותר, האם עולות מתוך המידע שאלות נוספות) ובמידת הצורך - איסוף ממקורות מידע נוספים.
מעורבות המורה בתהליך
המורה מנחה את הלומדים בקריאה מעמיקה ומחזק או מפתח אסטרטגיות קריאה בהתאם לצורך.
המורה מסייע ללומדים לבחור את המידע הטוב ביותר המתאים להם ודן אתם בשיקולי הדעת המנחים את הבחירה.
המורה מדריך את הלומדים במיון, רישום וארגון המידע באופן יעיל, תוך כדי שיתופם בשיקולי הדעת לגבי דרכי ארגון מתאימות, ובמידת הצורך - מקנה או מחזק אסטרטגיות ומיומנויות נדרשות.
המורה מגבש עם הלומדים הסכמות בדבר שמירה על פרטיות בסביבה מתוקשבת ושמירה על כללי העבודה שנקבעו.
 


לאן מכאן?
לדף הבא בסדר ה-"ליניארי" של המסמך
חזרה לדף האחרון אותו קראתם
לתוכן הענינים של המסמך