מודלהשלבים במודלהצגת הידע החדש

 


שלב 6: הצגת הידע החדש של הלומד

מהלך הפעילות של הלומדים
קבלת החלטה האם להציג את הלמידה - לאיזו מטרה ובפני מי.
בחירת התכנים שיוצגו - וכן החלטה על אופן ההצגה בהתאם למטרה, לנמענים, לתנאים ולאמצעים העומדים לרשותו ועיצוב התוצר על-פי כל אלה. 

בתהליך קבלת ההחלטות יובאו בחשבון השיקולים הבאים:
שיקולים הנוגעים למטרת ההצגה: שכנוע, פרסום, שיתוף בידע או בתהליך, הערכה או הפעלת הנמענים.
שיקולים הנוגעים לנמענים: מיהם, מה הידע הקודם שלהם, מה מטרתם, מה מעניין אותם, מה עשוי להשפיע עליהם, מה מידת מעורבותם בתהליך, וכדומה.
שיקולים הנוגעים לתנאים ולאמצעים העומדים לרשות הלומדים:
מהם כישוריהם וכן מיהם גורמי הייעוץ והתמיכה העומדים לרשותם.
מהם האמצעים הטכנולוגיים הזמינים להם.
מה מאפיין את הסיטואציה התקשורתית מבחינת הזמן, המקום, והיקף הנמענים.
מהן דרכי העיצוב האופייניות למדיום שבאמצעותו בחרו הלומדים להציג את עבודתם וכן מהן המגבלות הנגזרות משימוש במדיום זה.
בחינת התוצר לאור השיקולים הקודמים, ובמידת הצורך - שיפור איכותו, לבד או בהתייעצות עם אחרים.
היערכות להצגת התוצר והבאתו בפני קהל היעד:
הגדרת התנאים והאמצעים הדרושים להצגת התוצר.
תכנון אופן ההצגה לבד או עם השותפים.
תכנון אופן קבלת המשוב.
בחינה בדרך רפלקטיבית של אופן הצגת התוצר.
מעורבות המורה בתהליך
המורה מעלה מטרות אפשריות להצגה של התוצר בפני אחרים. כאשר מטרת העבודה ומטרת ההצגה אינן זהות, המורה מחדד את ההבדלים ביניהן.
המורה מסייע ללומדים במערכת השיקולים הנוגעת לאופן ההצגה -בהתאם למטרה, לנמענים ולאמצעים העומדים לרשותם.
כחלק מתהליך קבלת ההחלטות, המורה פורס אפשרויות שונות להצגת התוצר - כגון הרצאה, אתר, תמונה, מצגת, תערוכה, כרזה, סרט, דגם, עבודה כתובה מסוגים שונים, ודן עם הלומדים על המשמעויות של כל בחירה.
המורה מלווה את הלומדים בהכנת התוצר לקראת ההצגה.
המורה דואג, בשיתוף עם התלמידים, לתשתית הטכנולוגית והפיזית הנדרשת להצגת התוצר.
המורה צופה תקלות אפשריות ומדריך את הלומדים כיצד להתמודד אתן.
המורה נותן משוב על ההצגה.
המורה מוודא שהתלמידים יכבדו את פרטיות זולתם ויקפידו על זכויות יוצרים ועמיתים.
המורה מסייע ללומדים, במידה שהם נדרשים לכך, להכין את עצמם להצגה בפני קהל .
המורה מסייע לילדים לגבש קריטריונים להערכה לשם קבלת משוב ולשם הסתכלות רפלקטיבית.
המורה מדריך את הילדים כיצד לתת משוב בדרך מכבדת ותורמת.
 


לאן מכאן?
לדף הבא בסדר ה-"ליניארי" של המסמך
חזרה לדף האחרון אותו קראתם
לתוכן הענינים של המסמך