כלים ללמידה, דיון ויישום שאלות המבוא 
קריאת המסמך אל מול שאלות המבוא

אפשר להתייחס לכל אחת משאלות המבוא, או לכולן, במספר אופנים:
לבחון האם לכל השאלות תשובות במסמך
להדגיש את השאלות שנראות החשובות ביותר בעיני הלומדים
להוסיף שאלות
לבחון את מדיניות בית הספר, את הסביבה הלימודית ואת דרכי ההוראה לאור השאלות.

(בהשתלמות, אפשר להתחלק לקבוצות על-פי שלושה הנושאים במבוא או לפי מספר השאלות).לאן מכאן?
חזרה לדף האחרון אותו קראתם
לתוכן הענינים של המסמך