מטרות הוראהמטרות ההוראהטיפול במידע
 

מטרות הוראה לפעילות מושכלת בסביבה מתוקשבת

מטרת הוראה ה': תהליך למידה מידעני בסביבה מתוקשבת

יעדי ההוראה המפורטים להלן נקראים בזיקה למסמכים הבאים:
1. סטנדרטים במידענות (טיוטה, 30.1.08)
2. תוכנית הלימודים וההישגים הנדרשים בחינוך הלשוני בכלל, והישג מס' 5 העוסק בקריאה למטרות עיון ולמידה בפרט (חינוך לשוני - עברית - שפה, ספרות ותרבות. תוכנית לימודים לבית הספר היסודי הממלכתי והממלכתי-דתי, האגף לתכנון ולפיתוח תוכניות לימודים, ירושלים , תשס"ג).
3. פרק א' - מדיניות - בחוברת "למידה בסביבה המתוקשבת בחינוך היסודי", המחלקה לסביבות למידה חדשניות, האגף לחינוך יסודי, ירושלים תשס"ד.
4. פרק ג' בחוברת הנ"ל: מודל תהליכי - פיתוח כישורי למידה מידעניים בסביבה מתוקשבת בבית הספר היסודי .

תהליך למידה מידעני הינו ארוך טווח, מחייב חשיבה מעמיקה, רב שלבי ועתיר טכנולוגיה; בדרך כלל הוא מתבצע בכיתה במסגרת הלמידה של אחד מתחומי הדעת שבתוכנית הלימודים. המסמך שלהלן מגדיר יעדי הוראה כלליים בכל שלב משלבי התהליך, והם מתאימים לכל תוכן או תחום דעת שבמסגרתם תתבצע הלמידה. יעדים אלו מדגישים פיתוח של שיקולי דעת אוטונומיים מצד הלומד אל מול מטרת החקר שאליה הוא חותר. מידת התיווך של המורה בכל אחד מהשלבים תושפע מגיל הלומדים, כישוריהם וניסיונם.

יעדי ההוראה על-פי השלבים בתהליך הלמידה מידעני:
1. פיתוח היכולת של הלומדים להבחין בצורך במידע ולאתר נקודת מוצא או לנסח שאלה להמשך קריאה וחיפוש מידע
התלמידים ילמדו להעריך מהו סוג המידע הדרוש להם
התלמידים ילמדו להכיר אפיונים של מקורות מידע מודפסים, דיגיטליים ואחרים וישקלו על-פיהם פנייה למקורות המתאימים ביותר מבחינתם
התלמידים ילמדו לתכנן קווים ראשונים לפעולה לשם השגת המידע, וישובו ויבחנו אותם לאורך הדרך.
2. פיתוח היכולת של הלומדים לאיתור ואחזור מידע רלוונטי באופן מושכל ויעיל
התלמידים יכירו כלים לאיסוף נתונים, כגון - ריאיון, שאלון ותצפית, וכן דרכים לחיפוש מידע במקורות קיימים, כגון - תוכן עניינים, אינדקס, מנוע חיפוש.
התלמידים ילמדו להפעיל אסטרטגיות יעילות לחיפוש ואיסוף מידע בהתאמה לסוג מקורות המידע שבהם נעזרו ובהתאם למטרותיהם.
התלמידים ילמדו לבחון ולהעריך את החומרים שמצאו על-פי מידת הרלוונטיות שלהם למטרותיהם ועל-פי התאמתם לכישוריהם, ויקבלו החלטות לגבי המשך עבודתם
התלמידים ילמדו לאסוף ולמיין את המידע המתאים להם ולארגן אותו בדרך שתאפשר שימוש יעיל במידע זה בהמשך.
3. פיתוח היכולת של הלומדים לבחינת המידע ומקורותיו, והערכת המידע באופן ביקורתי
    התלמידים יבדקו מהם המקורות שניתן לסמוך עליהם כעל מקור מידע מהימן בהתאם לשיקולים הנוגעים לעדכניות, סוג המקור וזהות הכותב
    התלמידים ילמדו לזהות עמדות ונקודות מבט בולטות במקורות המידע שמצאו
    התלמידים ישוו מידע ממקורות שונים על מנת לוודא את נכונות הכתוב או ליישב סתירות ולבחון עובדות נוספות.
4. פיתוח היכולת של הלומדים לשלב מידע נבחר בידע קודם המצוי ברשותם ולעבדו ליצירה וייצוג של ידע חדש
  התלמידים יעמתו את המידע החדש עם ידיעותיהם הקודמות, ישוו מידע ממקורות שונים ויבחנו את הקשרים ביניהם - סתירה, תימוכין או תוספת מידע
התלמידים ייצרו הכללות ויסיקו מסקנות לגבי מה שקראו וכתבו בנושא
התלמידים יפרשו, יעריכו ויגבשו עמדה אישית בנושא שאותו חקרו
התלמידים יארגנו, יערכו ויסכמו את הבנותיהם בעקבות מה שלמדו
5. פיתוח היכולת של הלומדים להציג את המידע בדרך בהירה ומשכנעת, ולהפיצו בעזרת האמצעים הטכנולוגיים העומדים לרשותם
  התלמידים יכירו אופני ייצוג שונים וילמדו לבחור ביניהם על מנת לבטא בעזרתם את רעיונותיהם.
  התלמידים יכירו דרכים להצגת מידע ולהפצתו (סוגי מדיה), תוך התחשבות במטרות, בנמענים ובאמצעים העומדים לרשותם וילמדו לבחור את הדרך המתאימה לצרכיהם


כיצד מטרת ההוראה הזאת באה לידי ביטוי לפי שכבות גיל?

חזור לדף הראשי של
מטרות ההוראה

 

 
לאן מכאן?
לדף הבא בסדר ה-"ליניארי" של המסמך
חזרה לדף האחרון אותו קראתם
לתוכן הענינים של המסמך