ךוניחב טנרטניאה לע (תוחפ אל ,תירבעבו) םירמאמ ץבקמ

םירחבנ םירמאמב רבודמ רשאכו ,ולש םיפדעומה דחא לכל
םיבוטה לע תמכסומ המישר ןיא ךוניחב טנרטניאה םוחתב
םישדחו םינשייתמ םירמאמש ןבומכו .רתויב םיבושחה לע וא
.ןכדועמ ראשהל דאמ השקו ,םיפסוותמ

ןכתי .ישיא רתוי וא תוחפ רחבמ םה ןאכ םירשוקמה םירמאמה
,ךוניחב טנרטניאל תושיגה לש תשקה לכ תא םיגציימ םניא םהו
תומולגה תויורשפאה לע הבשחמ ררועל תנמ לע םהב שי לבא
ןובאתה תא ררועל תנמ לע ןאכ םישגומ םה .הזה ילכב שומישב
האנהה םשל םג ,ןבומכו .הלאשה ינמיס רפסמ ריאהל םגו
.םתאירקבש

עדימ לש רתי תנמ.....
?התא י"חא :בשחמה.....
תבשחוממ תואיצמ.....
תילסרבינואה הפשה.....
בושחמל תובשחממ.....
ןוטלפא לש סורדייאפ"-ה ךותמ עטק.....
בושחמה תוברת לא רפסה תוברתמ.....
בושקת לע תסנכה.....
הקינורטקלאה ןדיעב תיתרוקיב הבישח.....
"טנרטניא" ...ומשו לדגמו םלוע.....
טנרטניאהו סטרקוס.....
םהיניב (ןיא)ש המו עדימה תוברת ,הארוה.....


!רשפא יא ... םולכ אלב רוטפ ,תאז לכבו

לבא ,הלאה םירמאמה תאירקל הרושקה המישמ ןיא זא ,רדסב
הלאה םיליגרתה תליחתב .קיזהל הלוכי אל הנטק תנומישמ
רותיאב וקסעש תילגנאב םירמאמ לש הכורא המישרב ונשגפנ
אל זא .ןאכ תאצמנ תאזה המישרה .ותכרעהו טנרטניאב עדימ
וישכע .(תצק אורקל דבלמ) המישרה םע רבד תושעל םתשקבתה
.והשמ םישוע ןכ

תילגנאב םירמאמ לש תאזה הכוראה המישרב האירקה יאדווב
לש ריצקת אוצמל ףידעמ היה דחא לכ .תמייאמ המישמ התיה
לבא .(ומצע רמאמב האירקה ינפל תוחפל) תירבעב םירמאמה
.וישכע דע .הלאה םירצקתה תא ןיכה אל דחא ףא ,תושעל המ

ץבוקכ ותוא ורמש .ריצקת ורובע וניכהו םירמאמהמ דחא וארק
.יתרצקת / יתארק-ל ףרוצמ ךמסמכ ריצקתה תא וחלש .דרוו
ורשוקי םיפסונ םימלתשמ תאירקל םימיאתמ םיארנש םיריצקת
קר אל טנרטניאל סחייתהל ליחתנ ךכ .םירמאמ ץבקמ ותואל
דמועש םירמוח לש םוצעה רגאמל םימרותכ םג אלא ,םינכרצכ
.ונתושרל

הזה ףדל רוזחל ךרוצ ןיא ,ןכל .םידרפנ םיפדב וחתפיי םירמאמה
תרושב הזה ףדה תא רתאל שי ,הז םוקמב .Back רותפכ תועצמאב
תעב םירמאמ ידמ רתוי חותפל ץלמומ אל .גצה תיתחתב תומישמה
.תחא הנועבו

ךוניחב טנרטניאה בוליש לע ףדל רוזחל ....................