רתאה תפם בשקותמה םורופה בולישה אשונב תויומלתשהו םיסרוק םירומה ירישכמ לש םנויסנמ הארוה ירמוח םירומה תרשכהו בוליש אשונב  ואדיו יטרסו םירפס ,תע יבתכ ,טנרטניאב םירתא ,םירמאמ הדובעה תינכותו ךילהת דועית ,םיחתפמ ,לנויצר ,תורטמ - רתאה לע רתאה לש ישארה ףדה

רתאה לע

תועדוה ,ךילהת דועית ,ךילהת רואת ,הדובע תינכות ,לנויצרו תורטמ ,ונחנא ימםורופב שדח
הארוה יחרפ תרשכהב בוליש לש תויומעתשה


םימדוקה םישודיחה

םימדוקה םישודיחה
5.5.99
רתאב שדח
יקסנימזוק האל 'רד לש התצלמהב , בולישה אשונב היפרגוילביב
ייק תללכמ ,"ליגרה ךוניחה תרגסמב גירחה דימלתה בוליש" סרוק
ןמזה לוהינ תויומוימ לש ימצע תקידבל ןולאש

םורופב שדח
התיכב תעמשמו תוגהנתה בוציע

17.3.99
רתאב שדח
17.03.99 ךיראתמ האילמה שגפמ לש דועית ונפסוה

םורופב שדח
?"טנדחי"ב תופתתשההמ ונמרתנ המב" אשונב ןודל ונינוצרב


3.3.99
רתאב שדח
.תשדוחמה הינבה ךילהתב אצמנ רתאה
הדובעה תינכותו תורטמ ,לנויצר :םיאבה םיפדה תא הנורחאל ונפסוה
ךילהתה דועיתו רואתו

םורופב שדח
."בשקותמ סרוקב רזע ילככ ואדיו יטרס" אשונב ןודל ונלחתה
.רתאה בוציעו םינכת ,הנבמב ןודל םיכישממ
.הלעמל טירפתב םורופל הסינכ


1.3.99
רתאב שדח
.ונחנא ימ - טנדחי תווצה לע עדימ ףד הנורחאל ונפסוה


םורופב שדח
."בשקותמ סרוקב רזע ילככ ואדיו יטרס" אשונב ןודל ונלחתה
.רתאה בוציעו םינכת ,הנבמב ןודל םיכישממ
.הלעמל טירפתב םורופל הסינכ


olzang@mofet.macam98.ac.il ךתבוגת תא לבקל חמשנ