רתאה תפם בשקותמה םורופה בולישה אשונב תויומלתשהו םיסרוק םירומה ירישכמ לש םנויסנמ הארוה ירמוח םירומה תרשכהו בוליש אשונב  ואדיו יטרסו םירפס ,תע יבתכ ,טנרטניאב םירתא ,םירמאמ הדובעה תינכותו ךילהת דועית ,םיחתפמ ,לנויצר ,תורטמ - רתאה לע רתאה לש ישארה ףדהבולישה אשונב תויומלתשהו םיסרוק


העצה - "םיבוליש" תווצ םע הלועפ ףותישב "תבלשמה התיכה" בשקותמ סרוק

ייק ש"ע ךוניחל הללכמה - "ליגרה ךוניחה תרגסמב גירחה דימלתה בוליש" סרוק

 
 
 
 


olzang@mofet.macam98.ac.il ךתבוגת תא לבקל חמשנ