רתאה תפם בשקותמה םורופה בולישה אשונב תויומלתשהו םיסרוק םירומה ירישכמ לש םנויסנמ הארוה ירמוח םירומה תרשכהו בוליש אשונב  ואדיו יטרסו םירפס ,תע יבתכ ,טנרטניאב םירתא ,םירמאמ הדובעה תינכותו ךילהת דועית ,םיחתפמ ,לנויצר ,תורטמ - רתאה לע רתאה לש ישארה ףדה
If you have problem with Hebrew, please, click here for information.

ייק תללכמ ,תבשקותמ הביבסב הארוהו הדימלל תוימניד תוכרע

ת"פומ ןוכמ ,םיבשקותמה חותיפה יתווצ
רתאה תפמ

רתאה לע
תועדוה ,ךילהת דועית ,ךילהת רואת ,הדובע תינכות ,לנויצרו תורטמ ,ונחנא ימ

תיגוגדפ הכרדהו בוליש םיאשונב עדימ תורוקמ
ואדיו יטרס ,תע יבתכ ,היפרגוילביב ,טנרטניאב תורוקמ ,םירמאמ

טנדחי תווצ ידי לע וחתופש הארוה ירמוח
דחוימה ךוניחל לולסמב תיגוגדפ הכרדה
ןובשחב הארוה ירמוח
ךיתועידי תא קודב :תואיצמו םיסותימ - הדימל תויוקל
LD OnLine םורופב "החמומ תא לאש" תינכות תרכהל תבשקותמ תוליעפ

בולישה אשונב תויומלתשהו םיסרוק
העצה - "םיבוליש" תווצ םע הלועפ ףותישב "תבלשמה התיכה" בשקותמ סרוק
ייק ש"ע ךוניחל הללכמה - "ליגרה ךוניחה תרגסמב גירחה דימלתה בוליש" סרוק

"טנדחי" םורופ
שומישל תויחנהו םירבסה - םורופב בתכתהל דציכ
םימדוקה םינוידה ימוכיס
"טנדחי" םורופל הסינכ

 
 
 


olzang@mofet.macam98.ac.il ךתבוגת תא לבקל חמשנ