רתאה תפם בשקותמה םורופה בולישה אשונב תויומלתשהו םיסרוק םירומה ירישכמ לש םנויסנמ הארוה ירמוח םירומה תרשכהו בוליש אשונב  ואדיו יטרסו םירפס ,תע יבתכ ,טנרטניאב םירתא ,םירמאמ הדובעה תינכותו ךילהת דועית ,םיחתפמ ,לנויצר ,תורטמ - רתאה לע רתאה לש ישארה ףדה

"בהזה תזיג"
טנדחי תווצ ידי לע םיצלמומ וא וחתופש הארוה ירמוח

דחוימה ךוניחל לולסמב תיגוגדפ הכרדה
לשיפ התידו ןהכ יתא - הארוהב תוסנתהל ךירדמ
ןובשחב הארוה ירמוח
ברפדלוג תילגרמ - םידימלתל הדובע יפד ,םינוחבא
ךיתועידי תא קודב :תואיצמו םיסותימ - הדימל תויוקל
יקסנימזוק האל לש הצלמה - LD OnLine רתאמ (תירבעל םגרותמ) ןולאש
LD OnLine םורופב "החמומה תא לאש" תינכות תרכהל תבשקותמ תוליעפ
ןייטשדלוג ן'זלואו הקמיס הגרמ - בשקותמ סרוקל תדעוימ


  ,תונויער ,םירמאמ ,תוצלמה ונילא וחלש - "בהזה תזיג"ל םורתל םינמזומ םתא
.הז ףדל םתוא ףרצל חמשנ .םכינויסנמ תויוליעפ