הלועפ ףותישל ףסונ ץורע תחתופ תבשקותמה הביבסה
,םירומ - תשרב םיסופת דחי - טנדחי .ךוניחה ישנא ןיב
.םימרתנו םימרות ,םינד ,םיבשוח - םייגוגדפ םיכירדמ

תילאוטריו הליהק רוציל ןויסינ אוה טנדחי טקייורפ
,ללכב תיגוגדפ הכרדה לש םיאשונב תדקמתמה ,תילארשי
.טרפב הליגרה תרגסמב גירחה דליה בולישו

לש םתדובע תרגסמב ת"פומ ןוכמ תוסחב םייקתמ טקייורפה
.םיבשקותמה חותיפה יתווצ

הדובעה תינכותו ךילהת דועית ,םיחתפמ ,לנויצר ,תורטמ - רתאה לע
םירומה תרשכהו בוליש אשונב ואדיו יטרסו םירפס ,תע יבתכ ,טנרטניאב םירתא ,םירמאמ
םירומה ירישכמ לש םנויסנמ הארוה ירמוח
בולישה אשונב תויומלתשהו םיסרוק
בשקותמה םורופה

רתאה תפם