רתאה תפם בשקותמה םורופה בולישה אשונב תויומלתשהו םיסרוק םירומה ירישכמ לש םנויסנמ הארוה ירמוח םירומה תרשכהו בוליש אשונב  ואדיו יטרסו םירפס ,תע יבתכ ,טנרטניאב םירתא ,םירמאמ הדובעה תינכותו ךילהת דועית ,םיחתפמ ,לנויצר ,תורטמ - רתאה לע רתאה לש ישארה ףדה


ונחנא ימ


לולסמהמו דחוימה ךוניחל לולסמהמ תויגוגדפ תוכירדמו םירומ ונחנא
םירומ הלועפ ונתיא םיפתשמ .ייק םש לע ךוניחל הללכמב ידוסיה ךוניחל
ךוניחל הללכמהמו ןודרוג םש לע ךוניחל הללכמהמ תויגוגדפ תוכירדמו
רפס יתבב םירומ ,םירומ ירישכמ םע הלועפ ףתשל חמשנ ."םינרוא"
םידחוימ םיכרצ ילעב םידלי בוליש אשונב םיניינועמה הארוה יחרפו
.תיגוגדפ הכרדה אשונבו ליגרה ךוניחב


ייק ש"ע ךוניחל הללכמה ,הכרדהה תזכר ,יקסנימזוק האל
ייק ש"ע ךוניחל הללכמה ,תיגוגדפ הכירדמ ,הקמיס הגרמ
ת"פומ ןוכמ ,םיבוליש"ה תווצ זכרו ןודרוג ש"ע ךוניחל הללכמב הרומ ,רברגדלוג בקעי
ייק ש"ע ךוניחל הללכמה ,הרומ ,ןייטשדלוג ן'זלוא
ייק ש"ע ךוניחל הללכמה ,תיגוגדפ הכירדמ ,רוצנב ימענ
ייק ש"ע ךוניחל הללכמה ,תיגוגדפ הכירדמ ,ברפדלוג תילוגרמ
ייק ש"ע ךוניחל הללכמה ,תיגוגדפ הכירדמ ,דדח יקיר
ייק ש"ע ךוניחל הללכמה ,ידוסיה ךוניחל לולסמה תזכר ,ןהכ הביבא
ייק ש"ע ךוניחל הללכמה ,תיגוגדפ הכירדמ ,ןהכ יתא
"םינרוא" ךוניחל הללכמה ,בושקתה תזכר ,הנבל ימת
ייק ש"ע ךוניחל הללכמה ,תיגוגדפ הכירדמ ,ןתנ תירונ
ייק ש"ע ךוניחל הללכמה ,דחוימה ךוניחל לולסמה תזכר ,לשיפ התיד
ייק ש"ע ךוניחל הללכמה ,תיגוגדפ הכירדמ ,רירפצ לחר
ייק ש"ע ךוניחל הללכמה ,תיגוגדפ הכירדמ ,ריולק המר
ןודרוג ש"ע ךוניחל הללכמה ,תיגוגדפ הכירדמ ,גרבנטור תעפי
ייק ש"ע ךוניחל הללכמה ,תיגוגדפ הכירדמ ,ינורש היח


יקסנימזוק האל

.ייק םש לע ךוניחל הללכמב הכרדהה תזכר
םיכרצ ילעב םידלי בוליש ,הפש תויוקל,הדימל תויוקל :ןיינעה ימוחת
תיעוצקמ תוחתפתה ,ליגרה ךוניחה תורגסמב םידחוימ
.םירומ ירומ לש
leako@macam98.ac.il


הקמיס הגרמ

.ידוסיה ךוניחל לולסמב 'ב הנש לש תיגוגדפ הכירדמ
לע תיארחאו "עוצקמה תובוח" סרוקב הרומ
.הללכמה רתא
marga@macam98.ac.ilרברגדלוג בקעי

.ןודרוג םש לע ךוניחל הללכמב דחוימה ךוניחל לולסמב הרומ
ןוכמ לש םיבשקותמה חותיפה יתווצ תרגסמב "םיבוליש" תווצ זכרמ
.ת"פומ
ךוניחה תורגסמב םידחוימ םיכרצ ילעב םידלי בוליש :ןיינעה ימוחת
.ילכש רוגיפ ,ליגרה
yacovg@macam98.ac.il

ןייטשדלוג ן'זלוא

.ייק ש"ע ךוניחל הללכמב הרומ
.דחוימה ךוניחב ןובשח תארוהבו םיעדמ ,םיבשחמב םיסרוק תדמלמ
םירתא חותיפ ,תבשקותמ הביבסב הדימלו הארוה :ןיינעה ימוחת
.םייכוניח
olzang@macam98.ac.il


רוצנב ימענ
ידוסיה ךוניחל לולסמב 'ג הנש הכירדמ
תולייח לולסמ לע תיארחא

benneomi@macam98.ac.il

ברפדלוג תילגרמ

.'ג הנשב דחוימה ךוניחב ןובשח תארוהל תיגוגדפ הכירדמ
,ןמז יגשומ תארוה ,ןובשחב הדימל ייוקיל :ןיינעה ימוחת
הקיטמתמה תווצ תזכרמ .םידחוימ םיכרצ ילעב ןוחביא
.רתימב רפס תיבב
goldfarb@macam98.ac.il

דדח יקיר

ידוסיה ךוניחל לולסמב 'א הנש לש תיגוגדפ הכירדמ
.לולסמב 'א הנש תזכרמןהכ הביבא

.תיגוגדפ הכירדמו ידוסיה ךוניחל לולסמה תזכר
aviva-c@macam98.ac.ilןהכ יתא


.דחוימה ךוניחה לולסמב 'ב הנש לש תיגוגדפ הכירדמ
.םימלתשמ לש תוצובקב היפרתורפס תדמלמו לולסמב האירקה תארוהל הרומ
ןמזמ דיקפתהש םיאשונב תקסוע תיגוגדפה הרשכהה תרגסמב
חתפל דציכ רקיעבו התכב תויעב ןורתפ, הארוה יכרד, םידומיל ןונכת
.תויעוצקמ תוסיפת םיטנדוטס לצא
eticohen@macam98.ac.ilהנבל ימת

."םינרוא" ךוניחל הללכמב םיבשחמ תזכר
.ת"פומ ןוכמ לש םיבשקותמה חותיפה יתווצ תרגסמב "םיבוליש" תווצב הרבח
tamil@macam98.ac.il

לשיפ התיד

.'ג הנש לש תיגוגדפ הכירדמו דחוימה ךוניחל לולסמה תזכר
ditaf@macam98.ac.il

רירפצ לחר

.דחוימה ךוניחב 'א הנשב תיגוגדפ הכירדמ
.דחוימ ךוניח בלשמה ידוסיה לולסמב תיגוגדפ הכירדמ הנשה
,םייח ירושיכ דחוימה ךוניחה לש 'ב הנש תודימלת תא תדמלמ
.םילוע םירומל הטילקב יוול סרוקב הכירדמ
.תוצעוי תכירדמו תצעויכ ידיקפתמ ת"לח תנשב תאצמנ הנשה
safrir@macam98.ac.il

ריולק המר

.דחוימה ךוניחל לולסמב 'ב הנש לש תיגוגדפ הכירדמ
,היגולויצוס ,היגולוכיספ ,ןובשח תארוה :ןיינעה ימוחת
.םיננוחמ
.ייק םש לע ךוניחל הללכמב תוניוצמל תינכות תזכרמ
klavir@inter.net.il


גרבנטור תעפי

ךוניחל הללכמב דחוימה ךוניחל לולסמב תיגוגדפ הכירדמ
.ןודרוג םש לע
םיבשקותמה חותיפה יתווצ תרגסמב "םיבוליש" תווצב הרבח
.ת"פומ ןוכמב
yifatr@macam98.ac.il

ינורש היח
.ךרה ליגל לולסמב, א הנשו ,דחוימה ךוניחל לולסמב' ב הנש לש תיגוגדפ הכירדמ
.ךרה ליגב גירחה דליהו תיתעונת תישוח תוחתפתה אשונב סרוק תדמלמ
ודבעש קוסיעב תואפרמה לכ תא םג הכירדמ תונורחאה םינשה שש לשמב
.םורדה זוחמב ךוניחה דרשמ תרגסמב


EasyHEB for web תרזעב בתכנ הז ףד