סיכום:

המשותף בין  16 התרגילים שעשית :

 בכולם יש שלם.

השלם מיוצג על ידי שירטוט.

השלם מיוצג בתרגיל על ידי 1.

על השלם ביצענו פעולת חילוק.

כינינו כל חלק בשם המכנה.

מנינו את מיספר החלקים, קיבלנו מונה.

קראנו בשם את מה שקיבלנו.

בשבר ¾ , 3 הוא ______  , 4 הוא _______.

בשבר 7/8 , 7 הוא ________ , 8 הוא _________.

כתוב שבר שהמונה שלו יהיה 8 והמכנה שלו יהיה 11.

כתוב שבר שהמונה שלו יהיה 5 והמכנה יהיה 8. צייר ציור כלשהו שייצג את השבר.

בשאלה 1 השלם הוא ________.

בשאלה 2 השלם הוא ________.

בשאלה 5 המקבילית היא ______ .

את מה מציין ה 1 בשאלה 4? __________ .

באיזו שאלה השלם הוא אליפסה?___________ .

את כל השלמים האלה ציינו במיספר : ____ .

1 מציין ______ כלשהו.

מי השלם בסיפור הבא:_____________.

הייתה לי  פיצה.

חילקתי אותה ל – 5 חלקים – פעולת חילוק.

כל חלק שמו חמישית – פעולת שיום , כינוי ( המכנה ).

אכלתי 3 חמישיות – פעולת מנייה ( המונה ).

אכלתי שלוש חמישיות של העוגה – סיכום.

 מסקנה:

1 מייצג שלם כלשהו. השלם יכול להיות:  צורות, כמויות, עוגות , תלמידים וכו'.

 

השלמה לשלם

 

1.            2/2 = ½ + ½ 

                   1  = 2/2                                                    

 

 

           3/3  =  1/3   +  1/3   +   1/3

                         1   =    3/3                                          

 

 

2.                                                                   

 

                                                                                                

 

3/3   =  1/3  +  1/3  +  1/3               

 

 

כמה שלישים יש לחבר כדי להגיע לשלם?

הבע זאת בתרגיל.

_________________________________ .

3. צייר  שלושה שלמים שונים לפי התרגיל הבא:

 

4/4  =  ¼  +  ¼  +  ¼  +  ¼

4/4  =  1

 

4. כמה שביעיות יש בשלם? __________________ .

 

5. השלם:

ל 5/9 צריך להוסיף ________ כדי לקבל 1.

כאשר מוסיפים ל 7/10  ______ מקבלים שלם , שהוא _____.

הכלל שאפשר להסיק:

שבר שהמונה שלו והמכנה שלו ______  שווה ל 1.

כתוב את השברים הבאים בשפת החשבון:

שלוש חמישיות, תשע עשיריות, שבע תשיעיות, חצי, שני שלישים, חמש שישיות, שש שביעיות, חמש חלקי שבע עשרה, תשע חלקי עשרים ושמונה, שלושה רבעים, עשירית, שלוש חלקי ארבע עשרה, שבע שמיניות, שתים עשרה חלקי שלושים ואחת.

המשך