a B

- a B

:

- B .

a M - N .

 

- M - NB .

- N .

P - Q.

PQ.

 

PQ B, - B.

PQ a

AB

:

- A AB .

- B .

K - L .

KL.

KL AB C.

 

KL AB C.

AC = BC