מדידות

1. שרטטו ישר באורך 7 ס"מ.

2. שרטטו ישר מאונך באורך 1 דצ"מ.

3. שרטטו ישר אלכסוני באורך 8 ס"מ.

4. שרטטו מקבילית שצלעה האחת 7 ס"מ וצלעה השנייה 4 ס"מ. הזווית בין שתי הצלעות היא בת  ° 50 . היעזרו במד זווית.

5. שרטטו מעויין כלשהו. מדדו את היקפו. איך ניתן למדוד את ההיקף ביעילות?

6. מהו היקף הריבוע שאורך צלעו 5 ס"מ? חשבו את ההיקף. לאחר החישוב, שרטטו את הריבוע ומדדו את היקפו.

הגדרה:

טרפז הוא מרובע שיש בו רק זוג אחד של צלעות מקבילות.

שרטטו טרפז כלשהו. מה היקפו?

 

חלקי הטרפז:

 

שמות שתי הצלעות המקבילות הן: בסיס גדול , בסיס קטן.

הצלעות האחרות נקראות שוקיים.

הזוויות המסומנות בשחור נקראות: זוויות בסיס.

7. מהו ההיקף של טרפז שבסיסו הגדול הוא 8 ס"מ, בסיסו הקטן 5 ס"מ. אורך שוקו האחת 4 ס"מ ואורך שוקו השנייה   ס"מ?

8. חשבו את היקף המלבן שאורכו הוא 9 ס"מ. ורוחבו הוא 1/3 מאורכו.

9. שרטטו מעויין שאורך צלעו היא 6 ס"מ והזווית בין שתים מצלעותיו היא 400 השתמשו במד-זווית.

שרטוט זווית בת 600 .

 

שרטטו מעגל.

ממרכזו העבירו רדיוס.

מנקודת החיתוך של המחוג עם המעגל חוגו קשת באותו מחוג של המעגל. הקשת חתכה את המעגל בשתי נקודות.

בחרו אחת מהן וחברו אותה למרכז המעגל.

הזווית שנוצרה בין שני המחוגים היא בת ˚ 60 .

קישור לבניית זווית בת 60 מעלות

10. השתמשו במד זווית כדי לשרטט מקבילית שצלעה האחת 6 ס"מ, צלעה השנייה 5 ס"מ והזווית בין שתי הצלעות האלה היא ˚ 60 . בדקו בעזרת מחוגה את גודל הזווית. מה היקפה של המקבילית ששרטטתם?

11. כיצד ניתן לשרטט זווית ישרה?

12. הסתמכו על ידיעותיכם ובנו זווית בת 450  וזווית אחרת בת 300 .

13. בנו טרפז שווה שוקיים שזוויות הבסיס שלו שוות 300. אורך בסיסו הגדול 9 ס"מ, ואורך השוק שלו 7 ס"מ.

מדדו את היקפו.

14. הֵקיפו מיגרש מלבני בגדר שאורכה 90 מטר. אורך המיגרש הוא 30 מטר. מה רוחבו של המיגרש?

15. אורך הבסיס הגדול של טרפז שווה שוקיים הוא 11 ס"מ. אורך הבסיס הקטן הוא 7 ס"מ. היקפו 32 ס"מ. מה אורכה של כל שוק שלו?

16. היקפו של מיגרש ריבועי הוא 64 מטר. מה אורכו?

17. אורכו של מיגרש מלבני הוא 56 מטר . רוחבו קטן פי 7 מאורכו. מה היקפו?

18. צלע המעויין היא בת 9 דצ"מ. מה היקפו?

19. בנו מקבילית שאורך צלעה האחת 7 ס"מ. הזווית שלידה היא בת 450 ואורך צלעה האחרת 5 ס"מ.

20. אורכו של מיגרש מלבני הוא  96 מ'. רוחבו הוא  3/4 מאורכו. סביב מיגרש זה בנו גדר שמחיר כל מטר ממנה הוא 75 ש"ח. כמה שילמו בעבור הגדר?

21. שרטטו מקבילית כלשהי. צבעו באדום את הצלעות הנגדיות, והשלימו את המשפטים הבאים:

צלעות נגדיות במקבילית ____________________ זו לזו.

צלעות סמוכות במקבילית אינן _______________ זו לזו.

22. לפניכם מרובעים שונים. העתיקו אותם למחברות. שיימו אותם, צבעו באותו צבע כל זוג של צלעות נגדיות מקבילות, רישמו במחברות ליד כל צורה כל מה שניתן לומר עליהם: אורך צלעותיהם, היקפם, גודל זוויותיהם. 

23. העתיקו את הצורות הבאות. הוסיפו להן באמצעות סרגל ומחוגה את כל קווי הלוואי האפשריים.

המשך