יחידה שלישית

במיגרש של השברים הפשוטים, כמו בכל מיגרש, יש חוקים שחייבים להכירם.

אלו פעולות חשבון אנחנו מכירים במיספרים הטבעיים?

_____________ , ____________ ,_____________ ,_________ .

כדי להבין את החוקים של השברים הפשוטים, צריך לבדוק את ארבעת פעולות החשבון: ______  ,  ______  ,  ______  ,  _____.

נתחיל בחיבור ובחיסור.

קרא את הסיפור החשבוני הבא ובדוק איזה מידע נוסף ניתן להפיק מהנתונים שבו?

1. יום אחד יצאו 2/7 מתלמידי בית ספר "הגליל" לטיול. למחרתו הצטרפו אליהם עוד 3/7 מכלל התלמידים. מה תהיה השאלה שניתן לשאול על סמך הנתונים האלה?

פתור את התרגילים הבאים וציין מעל הקו מימין

סכם את הדיון שבכיתה.

פעולת חיבור תאפשר לענות על השאלה______________________

_____________________________________________

___________________________________________ .

פעולת חיסור תיתן  מענה על  ___________________________

__________________________________________________

________________________________________________ .

 

האם אפשר לענות על השאלה הבאה? נמק.

2. בשני יישובים יש אותו מיספר של תושבים ואותו מיספר של ילדים. יישוב אחד מוציא ¼ מתקציבו על חינוך. יישוב שני מוציא ¾ מתקציבו על חינוך. בכמה מוציא היישוב השני יותר מהראשון? נמק.     

______________________________________________ .

איזה מידע אפשר להפיק מהנתונים שלפנינו?

פתור את הבעיות הבאות:

מכספו הוא הוציא על מגורים.

מכספו על מזון

3. אדם הוציא

יתר כספו הוקדש לביגוד ולחינוך. איזה חלק מכספו הוצא על ביגוד וחינוך?

א. _________________________________

ב. ______________________________

4. מילאו בריכת מים כדי 8/9 מקיבולה. במשך היום שאבו מתוכה כדי 2/9 מקיבולה.

איזה חלק מהבריכה נשאר מלא במים?

_____________________________

5. 1/3 מתלמידי הכיתה השתתפו בתחרויות של יום הספורט בשעתיים הראשונות של היום. 2/3 מהתלמידים השתתפו בתחרויות במהלך השעתיים הבאות. איזה חלק מהתלמידים השתתפו ביום הספורט?

____________________________ 

מהשולחנות בכיתה נוחים לכתיבה. יתר השולחנות אינם נוחים.

6.

איזה חלק מכלל השולחנות בכיתה אינם נוחים?

__________________________

7.בארון הספרים יש 7 מדפים. 3 מדפים מהווים ________ מכלל המדפים בארון.

8.ערן חובב מוסיקה. יש לו 23 תקליטורים. יום אחד הוא האזין ל 4 מהם.

 הוא האזין ל ______ מכלל התקליטורים שלו. נמק. כל תקליטור מהווה __________ מהאוסף. 4 תקליטורים מהווים ______   מהאוסף.

פתור את התרגילים הבאים:

מה משותף לכל 17 התרגילים שפתרת?

למה לדעתך בכל תרגיל יש אותו______ ?

איך היית קורא/ת למכנה הזה שמופיע בשני המחוברים של אותו התרגיל או במחוסר ובמחסר ?_________________ . נמק/י את בחירתך.

ברר/י כיצד נהוג לקרוא למכנה הזה? השווה/י עם בחירתך.

למה קראו למכנה הזה כך? _______________________

מכנה הוא שֵם: כינוי. מכנה משותף הוא כינוי המשותף לשני השברים, הוא מאפשר לנו לחברם או להחסירם.

פתור את התרגילים הבאים וציין מעל לקו שמימין לתרגיל מהו המכנה המשותף:

 

 

 

בסיפור החשבוני הבא מסתתר מכנה משותף. מצא אותו וציין את שמו:

אספן בולים סידר את בוליו באלבומו. בעמוד הראשון הוא שם 22 בולים, ובעמוד השני 15 בולים. כמה בולים סידר?

 

חידה: 

פרופ' ינאי מתלבט. עיזרו לו לפתור את בעייתו.

בגן חיות רכשו 7 ארנבות ו 9 שפנים. בטופס הדיווח על הרכישה היה מקום למילה אחת בלבד לציון המכנה ואחת לציון המונה. פרופ' ינאי, מנהל הגן, טען שאפשר לפתור את הבעייה של מילוי הטופס.

" אכתוב 16 חיות" הוא אמר.

מה היתה הבעייה שהוא ניצב בפניה? האם הוא צדק?

מה הקשר בין בעייתו לבין הנושא שבו אנחנו עוסקים?

האם תמיד ניתן לפתור את בעיית הטופס ובעיות דומות לה?

בבעיות הבאות נוכל לראות כיצד פיתרונו של פרופ' ינאי בא לידי ביטוי בשפת החשבון.

1. 1/8 מהגולות של רני היו קטנות. ¾ מהגולות שלו היו גדולות ויתר הגולות היו בינוניות.

איזה חלק מכלל הגולות היו הקטנות והגדולות ביחד?

2. 2/5 מתלמידי בית הספר חובבי כדור-סל, 3/8 מהתלמידים חובבי כדורגל והשאר חובבי אתלטיקה.

איזה חלק מתלמידי בית הספר חובב אתלטיקה?

מהו הקושי שמתעורר בעת פתירת בעיות אלה? יש לך רעיון איך להתגבר עליו? שתף את חבריך ומוריך ובדוק אם הוא ניתן לביצוע. בהצלחה!

המשך ליחידה הבאה

חזרה לדף השער