שבר עשרוני – מדריך למורה

הכרת השבר העשרוני

מבוא

חזקות

חזקות במחשבון וסדר פעולות

חזרה על סדר פעולות א'

חזרה על סדר פעולות ב'

סדר פעולות בשילוב שברים פשוטים וחזקות א'

סדר פעולות בשילוב שברים פשוטים וחזקות ב'

מספרים גדולים בכתיב חזקות של 10

הכנסת השבר העשרוני

המונים והמכנים בשבר העשרוני

יחסי הספרות בשבר העשרוני

הכתיב העשרוני

שברים פשוטים ושברים עשרוניים

צמצום והרחבה בשבר העשרוני

סיכום

חיבור וחיסור שברים עשרוניים

חיבור שבר עשרוני

חיבור שברים פשוטים ומחשבון

חיבור וחיסור של השבר הפשוט והשוואתו לחיבור וחיסור של השבר העשרוני

בעיות בשבר עשרוני

תרגיל חיסור שברים עשרוניים

השוואת העקרונות של חיבור וחיסור שברים פשוטים לעקרונות של חיבור וחיסור שברים עשרוניים

בעיות ביחידות עשרוניות

כפל וחילוק שברים עשרוניים

כפל בחזקות של 10

חילוק בחזקות של 10

יחידות מידה: על החשיבות של הדצימטר

חישובים ביחידות עשרוניות

המרה, פריטה, הקבצה

כפל שבר עשרוני בשבר עשרוני

חילוק שבר עשרוני (אמיתי או מעורב) בשלם

חילוק שלם או שבר עשרוני או מספר מעורב בשבר עשרוני (אמיתי או מעורב)

חילוק שבו המחולק והמחלק הם שברים עשרוניים

חילוק מספר קטן במספר גדול ממנו (הפיכת שבר פשוט לעשרוני

משבר פשוט לעשרוני

שתי דרכים לפעולה עם שארית

סדרי גודל

חישובים של סדרי גודל

תרגילי סיכום א'

תרגילי סיכום ב'

בעיות מסכמות א'

בעיות מסכמות ב'

אחוזים, שברים פשוטים, שברים עשרוניים ומחשבון

מציאת החלק מהשלם בשברים פשוטים, באחוזים ובשברים עשרוניים

מציאת השלם מהחלק בשברים פשוטים, באחוזים ובשברים עשרוניים

מציאת השלם מהחלק

מציאת היחס בשברים פשוטים, באחוזים ובשברים עשרוניים

יותר ופחות משלם והשימוש במחשבון

הפרש החלקים בשברים פשוטים, באחוזים ובשברים עשרוניים

מבחר בעיות א'

מבחר בעיות ב'

מבחר בעיות ג'

מבחר בעיות ד'

מבחר בעיות ה'

 

 

 

 

 

 

 

 

 

חזרה לדף כניסה לספר המורה