השפעת חד-הוריות על הישגים לימודיים

 

(רחל פסטרנק, יוחנן פרס 89'). ניתן לראות במחקרם שהישגיהם של הילדים ממשפחות חד הוריות נמוכים במידה מובהקת מהישגיהם של ילדי משפחות דו-הוריות בכל המקצועות (חשבון, עברית ואנגלית). רצוי אף לציין, כי כל ציוני הילדים ממשפחות חד הוריות הם מתחת לממוצע הכיתתי. בנוסף, הם מקבלים ציוני דחייה (מקובלות) בשכיחות גבוהה יותר מהאחרים ונחשפים בשיעור גבוה יותר מהם לטיפול פסיכולוגי.

במחקרם הם מסכמים כי אפשר להתמודד עם בעיותיהם הלימודיות והחברתיות של ילדי משפחות חד-הוריות באמצעות המבנה והתפקוד של בית הספר, כלומר, להתאים את המסגרת הלימודית-החינוכית לצורכיהם המיוחדים. המסגרת החינוכית המתאימה לילדים למשפחות חד-הוריות היא כנראה זו המסוגלת להשלים את החסר להם בהשקעה הורית. אפשר לשער שהמשאבים התורמים באורח ישיר ומיָדי לצמצום הפער לרעת הילד למשפחה החד-הורית בהישגים לימודיים הם המאפשרים (ואולי אף מחייבים) להתכונן ללימודים במסגרת בית-ספר. להצלחה שווה בלימודים יש כנראה השלכות על מצבו החברתי והנפשי של הילד ממשפחה חד-הורית, ואולם נראה לנו כי העמקת הקשרים החברתיים והרחבת תחומי הביטוי האישי במסגרת בית-הספר יש בהן כדי להוות גם תחליף למה שהילד מהמשפחה החד-הורית מחסיר בביתו.

 

·        השפעת מבנה המשפחה (חד-הורית ודו הורית) וסוג בית-הספר על הישגים לימודיים והסתגלות חברתית - רחל פסטרנק, יוחנן פרס – עיונים בחינוך: כתב עת למחקר בחינוך, 1989, 125-136:49-50.

 

מעורבות אבות בבתי הספר של ילדיהם

ילדים מגיעים להישגים טובים יותר בבית הספר אם האבות שלהם מעורבים בלימודים, ללא קשר לשאלה אם האב גר באותו בית איתם או לשאלה אם האמא מעורבת אף היא בלימודים, כך קובע מחקר רחב היקף של המרכז האמריקני לסטטיסטיקה של מערכת החינוך. המחקר הקיף 16,910 הורים לילדים בגילאי גן ועד כיתה ח'.

על פי המחקר, לאבות יש השפעה מרחיקת לכת על הישגי הילדים בבית הספר, ואם הם מעורבים בלימודים, הילדים משיגים ציונים גבוהים יותר ומגלים שביעות רצון גבוהה יותר מבית הספר. ילדים שאבותיהם מעורבים בלימודיהם מגיעים להישגים גבוהים יותר מילדים שאימותיהם מעורבות במידה דומה בלימודיהם. עם זה, שיעור המעורבות בלימודים של אבות במשפחות דו-הוריות הוא רק כמחצית משיעור האימהות המעורבות (27% לעומת 56%). שיעור מעורבות אבות לא-משמורנים בלימודי הילדים נמוך יותר מאבות חד-הוריים או אבות במשפחה דו-הורית, אבל כאשר הם מעורבים הדבר משפיע בדרך דומה על שיפור הישגי הילדים. אבות במשפחות חד-הוריות מעורבים בלימודי הילדים בשיעור דומה לאימהות במשפחות חד-הוריות או דו-הוריות.

המחקר מציע סקירה נרחבת של מעורבות האבות (שגרים עם הילדים או שאינם גרים עם הילדים) בבתי הספר של הילדים, והוא בוחן את ההשפעה של המעורבות הזו על הישגי הילדים בבית הספר. המחקר שם דגש על מעורבות האבות בבתי הספר אך מתייחס גם להשפעת אימהות. בחלק הדיון העוסק באבות שגרים עם הילדים מוצגים ההבדלים בין השפעת אבות במשפחה בה שני הורים למשפחה חד-הורית בראשות האב.

המחקר נעשה במסגרת המרכז הלאומי לסטטיסטיקה חינוכית של ארה"ב והתפרסם באוקטובר 1997.

 

נלקח מהאתר הורות=שווה:

·        http://www.horut-shava.org.il/parents/fatherhood/2need/involvement.htm

 

בנוסף ניתן לעיין במחקר עכשווי לגבי מעורבותם של אבות בחינוך ילדיהם:

·        http://info.oranim.ac.il/oranim/msg/msgsend.exe?download=T&msgcd=4168401